Fam. Gruber

St.Marienkirchen/S.
Weidemann 1265 SKA